(5) Pancakes

(5) Pancakes

R 35.00

Bak Choi

Bak Choi

R 80.00

Cauli Rice

Cauli Rice

R 45.00

White Rice

White Rice

R 25.00

Plain Noodles

Plain Noodles

R 35.00

Fried Rice

Fried Rice

R 30.00

Tai Ping Fried Rice

Tai Ping Fried Rice

R 50.00

Chicken Fried Rice

Chicken Fried Rice

R 40.00